พระราโชบาย และพระราชดำรัส

21 ม.ค. 64 พฤหัสบดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โดย : ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม